plesk12

Hướng dẫn sử dụng Plesk 12

plesk12

Để đăng nhập Plesk ta thực hiện các bước sau:
Mở trình duyệt web và đánh địa chỉ host : Ví dụ : www.1123.vn:8443
Nhập username và password. Sau đó nhấn “login” để đăng nhập vào hệ thống
giao dien dang nhap Plesk 12
Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ đưa bạn đến màn hình làm việc
giao dien plesk 12

Cách suspend account hosting
Để tạo Suspend account hosting ta thực hiện các bước sau:
Bước 1 : Trên giao Home tìm mục “Domain”->Click “Domains”
domain Plesk 12Chọn Domain cần Suspend account hosting
Bước 2 : Click “Suspend” để Active

supend domain Plesk 12

Cách tạo Domain

Để tạo Domain ta thực hiện các bước sau:
Bước 1 : Trên giao Home tìm mục “Customers”->Click “Add New Customer”

tao domain Plesk 12

Bước 2 : Khai báo thông tin Domain cần tạo->Click “Finish” hoàn tất

nhap thong tin domain Plesk 12

Đổi cấu hình DNS cho Domain

Để đổi DNS ta thực hiện các bước sau:
Bước 1 : Trên giao Home tìm mục “Tools”->Click “DNS Settings”

dns setting Plesk 12

Click “Add Record”

add record Plesk 12

Bước 2 : Chọn thông tin cho Record-> Click “Ok” tiếp tục
• Record type : Loại Record
• Enter IP address : Nhập địa chỉ IP vào đây
• Nhấn “Ok” để cập nhật lại DNS record

doi dns Plesk 12

Kích hoạt Domain Forwarding

Để tạo Domain Forwarding ta thực hiện các bước sau:
Bước 1 : Trên giao Home tìm mục “Hosting Settings”

chon vao hosting de fowing web Plesk 12

Phần Hosting type -> Click Change

chon change hosting type Plesk 12

Chọn vào Forwarding , nhập URL trang muốn Forwarding vào mục Destination address

chon forwarding Plesk 12

Sửa Account hosting

Trên giao Home của Hosting chọn mục Web Hosting Access

doi pass plesk hosting Plesk 12

Đổi lại thông tin truy cập Plesk

doi lai mat khau plesk 12

Tạo SubDomain

Tại giao diện home của Hosting click chọn Add New Subdomain

chon add subdomain Plesk 12

Nhập subdomain muốn thêm vào.

nhap subdomain minh mun va ok

Tạo User Domain

Tại giao diện Home của Hoting chọn mục Users -> Click Create User Account

tao user domain Plesk 12

Tạo thông tin user , chọn user được phân quyền muốn tạo ở mục User role

tao thong tin user moi pass login plesk

Tạo user FTP

Tại giao diện home của hosting chọn vào FTP Access

chon ftp access Plesk 12

Chọn user muốn thay đổi pass , thay đổi lại và ok.

Blackup Database trên Server

Tại home của hosting chọn và Backup Manager

add moi user ftp Plesk 12

Chọn vào Database Backup Repository

chon database backup repository Plesk 12

Chọn database muốn backup ->click Back Up

chon database mun backup Plesk 12

Điền backup file name vào và Ok

chn tn mun backup Plesk 12

Cài đặt chứng thực SSL

Phần Tools & Setting chọn SSL Certificates

Phan tools chon SSl certificates Plesk 12

Chọn vào Add để tạo mới Certificate

chon add tao cerfiti moi Plesk 12

Tạo thông tin cho Certificate->”Sent Text” hoàn tất

nhap thong tin cetifi Plesk 12

Lọc Antivirus và Spam

Tại phần mail chọn vào user để quét virus

tai phn mail chn vo user quet virus Plesk 12

Tại phần Antivirus -> chọn imcom và out và OK

chon vao antivirus chn incom va out Plesk 12

Chọn qua phần Spam Filter

chn qua spam filter Plesk 12

Tiến hành lọc Spam cho mail

tien hanh loc mail Plesk 12

Quản lý Database MySQL với Phpmyadmin

Chọn vào Databases

Chn vo database Plesk 12

Chọn vào webadmin

chon vao webadmin Plesk 12

Giao diện phpMyAdmin

giao dien phpmyadmin Plesk 12

Quản lý tài khoản FTP

Tại home hosting chọn FTP Access -> tạo mới 1 user để ftp

chon ftp access Plesk 12 1

Tạo mới user FTP

add moi user ftp

Nhập vào thông tin cho user FTP

nhap vo thng tin cho user ftp Plesk 12

Quản lý và phân quyền thư mục

Chọn vào mục files , chọn vào file muốn đổi tên hoặc phân lại quyền

chon vao thu muc phan lai quyen Plesk 12

Phân lại quyền cho user và OK

phan lai quyen cho user v ok Plesk 12

Tạo danh sách Email-MailList

Chọn vào Mail-> Mailing Lists -> Create Mailing List

tao mailisng Plesk 12

Tạo tên mailing Lists muốn tạo

tao ten mailing muon tao Plesk 12

Tạo Domain Alias

Chọn vào Add New Domain Alias

chon add new domain alias Plesk 12

Nhập tên Domain alias và ok

nhap ten alias domain v ok Plesk 12

Tạo Email Alias

Click chọn vào mail chọn vào Email Aliases -> nhập tên Email alias vào và OK

tao mail alias Plesk 12

Tạo Email Forward

Tại giao diện email chon vào Forwarding -> nhập vào địa chỉ muốn forwar và ok

tai giao dien mail chon forwarding nhap mail muon forwar va ok

Tạo Password bảo vệ tài nguyên

Tại giao diện domain -> Chọn Password-Protected Directories

chon password procted Plesk 12

Chọn Add Protected Directory

chon ass protected directory Plesk 12

Nhập tên thư mục muốn bảo vệ ->OK

nhap ten thu muc muon bao ve Plesk 12

Chọn lại thư mục vừa tạo để add user

chon lai thu muc vua tao de add user Plesk 12

Chọn vào Add New User

chon vao add user cho thu muc Plesk 12

Nhập vào user và pass cho thư mục được bảo vệ.

Tagged: