Hướng dẫn khởi tạo Web chạy qua CDN

Để đưa website bạn chạy trên CDN của Thế Giới CDN bạn làm như sau:

B1: Login vào http://portal.thegioicdn.com

B2: Chọn Create —> Website Acceleration

B3: Chọn Approve

– Domain Name: bạn nhập tên bạn muốn sử dụng làm link cho cdn: thí dụ: cdn.thegioicdn.com

– Orgigin Domain Name: Bạn nhập domain link đến source web gốc đang chạy thí dụ: www.thegioicdn.com hoặc thegioicdn.com

B4: Vào trang quản lý tên miền tạo 1 Cname tên là: cdn.thegioicdn.com trỏ về edge.vncdn.vn

B5: Sau đó bạn vào Website  trỏ các link file, hình mà bạn muốn chạy qua Cdn về link: cdn.thegioicdn.com

Sau khi hoàn tất thì người dùng khi vào website sẽ lấy hình, file, web từ cdn là cdn.thegioicdn.com.

Chúc bạn thành công.