Hướng dẫn trỏ record Mail về email server

Để trỏ tên miền về email server của thế giới số, quý khách vui lòng tham khảo và trỏ các record sau:

Thay thế tên miền và IP email server tương ưng của bạn.

STT Host Type Value
1 mail A 103.42.56.23
2 @ TXT “v=spf1 ip4:202.143.110.224/27 ~all”
3 mdaemon._domainkey TXT “v=DKIM1;p=MIGfMA0GCSqGSIb3

DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCy

WrGAPbwlwPryziSfpUbNb0Tk1C52

3hYa+HFelX8haOkD2SAu2gAw2Ms

Pkk2TRcTKbaDODKtoETBTCjgrw3c

3V8DIsPc3G666wCfL9kovgd2Wxc4f

aXYxGe87XoWiuBkNgtiA8bmo6Wqx

nU5UbxQ8qx6ABNBq+/eGWQ+Nju

omwwIDAQAB”

4 _policy._domainkey  TXT “o=-;”
5 _domainkey  TXT “o=-;”
6 _dmarc  TXT “v=DMARC1; p=none”

 

STT Host Type Value MX
1 @ MX mail.domain.com. 10