Trong 1 số trường hợp, phpMyAdmin mặc định cho phép import cơ sở dữ liệu (database) với dung lượng là 64M.

Database quý khách dung lượng lớn hơn thì khi import sẽ báo lỗi. Quý khách tham khảo các bước sau để tăng thông số này.

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS, Server với quyền root

Bước 2: Xác định VPS, Server đang dùng file php.ini ở đường dẫn nào

#php –ini

i21800 Screenshotfrom20170317121415

Bước 3: Edit file này

i21801 Screenshotfrom20170317121425

Bước 4: Tìm các thông số sau và sửa lại chỉ số mong muốn. 

Lưu ý: 2 thông số này phải bằng nhau

  • upload_max_filesize
  • post_max_size

i21802 Screenshotfrom20170317121445

i21803 Screenshotfrom20170317121503

Bước 5: Lưu lại cấu hình file này và restart web service, sau đó kiểm tra lại việc import database qua phpMyAdmin.

#/etc/init.d/httpd restart