1. Bước 1 : Tải gói update từ các links sau :
Windows 2016: https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5003638

link trực tiếp: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2021/06/windows10.0-kb5003638-x64_9e5832229128c78967aaeec8b832e1314414a503.msu
Windows 2012 R2: https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5003681

Link trực tiếp: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2021/06/windows8.1-kb5003681-x64_b153926f601015f8734d2b28b936e7d6441c378f.msu
Windows 2019 : https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5003646

Link trực tiếp : http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2021/06/windows10.0-kb5003646-x64_ef50cfb8e8067dd27c13ae7c4150d20cb346b3bf.msu

vậy là xong bước tải gói update thủ công rồi nhé, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo, đó là cài đặt gói update mà bạn vừa tải.

  • Click vào gói update vừa tải về để tiến hành cài đặt :

 

  • Bấm “ yes “ để tiếp tục cài đặt.

  • Sau khi chờ cài đặt thành công, sẽ yêu cầu Restart để hoàn thành update

Chúc các bạn thành công !