Hướng dẫn trỏ email về mail server thế giới số

Hướng dẫn trỏ email về mail server thế giới số

Để trỏ tên miền email về mail server của thế giới số , bạn làm như sau.

1. Tạo Record A tê là mail  trỏ về IP: 103.42.56.23

Type: A

Name: Mail

Value: 103.42.56.23

2. Tạo SPF

Type: TXT

Name: @

Value: “v=spf1 +a +mx +ip4:103.42.56.23 ~all”

 

hoặc v=spf1 ip4:202.143.110.224/27 ~all

3. Tạo DKIM

3.1 Name: mdaemon._domainkey

Type: TXT

Value: “v=DKIM1;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCyWrGAPbwlwPryziSfpUbNb0
Tk1C523hYa+HFelX8haOkD2SAu2gAw2MsPkk2TRcTKbaDODKtoETBTCjgrw3c3V8
DIsPc3G666wCfL9kovgd2Wxc4faXYxGe87XoWiuBkNgtiA8bmo6WqxnU5UbxQ8qx
6ABNBq+/eGWQ+NjuomwwIDAQAB”

3.2 Name: _policy._domainkey

Type: TXT

Value: “o=-;”

3.3 Name: _domainkey

Type: TXT

Value: “o=-;”

4. Tạo Dmarc

Name: _dmarc

Type: TXT

Value: “v=DMARC1; p=none”

Xong ạ,

Chúc bạn thành công

 

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận