Cài đặt 7zip trên CentOS 7

7zip là trình hỗ trợ nén và giải nén file miễn phí rất tốt trên Linux, tuy nhiên nó lại không có trong repo mặc định của CentOS. Để có thể cài đặt được 7zip, chúng ta cần sử dụng repository. Cài đặt repository bằng lệnh # yum install -y unzip Hoặc có thể sứ dụng […]

Read More