Cài đặt SSL trên hosting sử dụng công cụ quản lý DirectAdmin

Để cài đặt SSL trên hosting sử dụng công cụ quản lý DirectAdmin, Quý Khách có thể làm từng bước như sau: + Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin: + Bước 2: Chọn mục SSL Certificates: + Bước 3: Chọn mục Paste a Pre-generated certificate and key. Quý Khách điền Private Key và CRT sau đó nhấn […]

Read More