Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7

1. Tổng quan LAMP là một hệ thống các phần mềm để tạo dựng môi trường máy chủ web có khả năng chứa và phân phối các trang web động được viết bằng PHP. LAMP bao gồm: Linux: là hệ điều hành, cũng là phần mềm dùng để điều phối và quản lí các tài […]

Read More