Hướng dẫn vô hiệu hoá SELinux trên CentOS 8

Security Enhanced Linux hoặc SELinux là một cơ chế bảo mật được tích hợp trong nhân Linux được sử dụng bởi các bản phân phối dựa trên RHEL. 1. SELinux là gì ? Security Enhanced Linux hoặc SELinux là một cơ chế bảo mật được tích hợp trong nhân Linux được sử dụng bởi các bản phân phối […]

Read More