Cài đặt và sử dụng vnstat trên CentOS 7

vnStat là trình giám sát lưu lượng mạng (Network Traffic Monitor) với giao diện dòng lệnh dành cho Linux. Nó sử dụng số liệu thống kê giao diện mạng được cung cấp bởi kernel làm nguồn thông tin. Cài đặt và sử dụng vnstat trên Linux 1. Tính năng Cài đặt và sử dụng dễ […]

Read More