1. Click chọn Bài viết trên thanh menu trang admin wordpress
  2. Click chọn Thêm bài viết
  3. Điền thông tin bài viết mới cần thêm vào: tiêu đề bài viết, hình ảnh cho bài viết và nội dung bài viết
  4. Sau đó bấm nút đăng