Cách thay đổi timezone trên máy chủ linux

Để thay đổi time zone trên máy chủ Linux, Quý khách vui lòng thực hiện các bước hướng dẫn sau:
1. Xác định giờ đang chạy trên máy chủ Linux
Xác định giờ đang chạy trên máy chủ Linux bằng câu lệnh sau:
#date
2. Thay đổi timezone:
Sau khi xác định được timezone đang chạy trên máy chủ, tiến hành thay đổi timezone như sau:
Xem các timezone bằng lệnh:
# ls /usr/share/zoneinfo/
1416217961 f3d65c3aec9bef31f3564410c86aa598
Xem các timezone Asia

# ls /usr/share/zoneinfo/Asia
1416217994 a3cdaedaa91b81e5dd2009b312e63c22

Sau khi đã xác định được timezone muốn thay đổi quý khách cần copy chúng về /etc/loccaltime  bằng lệnh:
# cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh  /etc/localtime
3. Kiểm tra lại timezone:
Kiểm tra lại timezone đã được cập nhật hay chưa.
#date
4. Đồng bộ giờ qua internet.
Quý khách có thể đồng bộ giờ qua internet bằng dịch vụ ntpdate.
Để cài ntp dùng lệnh:
# yum install -y ntp
Đồng bộ giờ chạy lệnh:
# ntpdate vn.pool.ntp.org
# service ntpd start

Chúc quý khách thành công.