Khi xóa domain hosting plesk thường hay lỗi không xóa domain của bãn trong dns vì thế sẽ gãy ra lỗi khi add lại domain đó vào hosting DNS records for domain with such name already exist.

Khi gặp lỗi trên các bạn xử lý như sau

1. mở database psa (database của plesk) thường thì sẽ là mysql

2. bạn chạy query để tìm kiểm xem domain có tồn tại trong database không:

select z.name, r.host, r.type, r.val from dns_zone z, dns_recs r where  z.id=r.dns_zone_id and r.host like '%YOUR-DOMAIN%';
YOUR-DOMAIN: là domain mà bạn muốn add vào hosting

bạn sẽ thấy domain mà bạn muốn add trên hosting đã tồn tại. bạn xóa nó sau đó add lại domain là được. Thường domain sẽ tồn tại trong table dns_recs

DELETE FROM `dns_recs` WHERE DisplayHost LIKE '%domain.com%';