Hướng dẫn trỏ email về mail server thế giới số

Để trỏ tên miền email về mail server của thế giới số , bạn làm như sau.

1. Tạo Record A tê là mail  trỏ về IP: 103.42.56.23

Type: A

Name: Mail

Value: 103.42.56.23

2. Tạo SPF

Type: TXT

Name: @

Value: “v=spf1 +a +mx +ip4:103.42.56.23 ~all”

 

hoặc v=spf1 ip4:202.143.110.224/27 ~all

3. Tạo DKIM

3.1 Name: mdaemon._domainkey

Type: TXT

Value: “v=DKIM1;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCyWrGAPbwlwPryziSfpUbNb0
Tk1C523hYa+HFelX8haOkD2SAu2gAw2MsPkk2TRcTKbaDODKtoETBTCjgrw3c3V8
DIsPc3G666wCfL9kovgd2Wxc4faXYxGe87XoWiuBkNgtiA8bmo6WqxnU5UbxQ8qx
6ABNBq+/eGWQ+NjuomwwIDAQAB”

3.2 Name: _policy._domainkey

Type: TXT

Value: “o=-;”

3.3 Name: _domainkey

Type: TXT

Value: “o=-;”

4. Tạo Dmarc

Name: _dmarc

Type: TXT

Value: “v=DMARC1; p=none”

Xong ạ,

Chúc bạn thành công