Để chuyển theme (giao diện webmail) bạn làm như sau:

B1: Login vào email: http://mail.tenmiencuaban.com

B2: Vào Options —> Personalize

91

B3:  Ở mục Theme bạn chọn là LookOut

92

Chúc bạn thành công