Để trỏ tên miền về IP Web Serser… bạn làm như sau:

B1: vào http://tenmien.tgs.com.vn

B2: nhập user, password mà kỹ thuật cung cấp khi bạn mói mua tên miền

 

B3: Tạo Record web @ trỏ về IP hosting:

 

B4: Tạo www trỏ về IP hosting