Mặc định Debian 9 không cho phép login bằng root, để cho phép login thì bạn làm như sau:

#nano /etc/ssh/sshd_config

Tìm dòng sau và thay đổi thành

PermitRootLogin yes

lưu lại và restart lại SSH là bạn có thể login được bằng root

systemctl restart sshd

Chúc bạn thành công

Thank you.