Hướng dẫn trỏ record Mail về email server

Để trỏ tên miền về email server của Thế Giới Số, quý khách vui lòng tham khảo và trỏ các record sau:

Thay thế tên miền và IP email server tương ưng của bạn.

STT Host Type Value
1 mail Cname gateway.cloudemail.vn
2 @ TXT v=spf1 ip4:202.143.110.226/27 ip4:103.42.58.137/25 include:dnsexit.com -all
3 key1._domainkey TXT k=rsa;
p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiECCHm9oQv1CNUFQfp
x3
HYJvTGmigw2QqE3K0+nMpeYxqspKTz0lwQlPsvDQZbIrKSO1HQ12t+fXh0AyslUo
SF1yVtSyvq9yFmjh12tFyVAFoNjOWYng/xxrpw4H+CIkX+zW+DOJ4QB+XckAiR5I
rqJyOkzUCMDJN618CrcalvQu8OWWAdXUESut+lkKSfE+40CEPrstwrzQO3cRDOGx
u2D4+pcsRbgzwVbqw9pIAYal2GiHSrpiGyOqmiJWO8xw1Gk9+L6P0oSRyRkrN8q1
rJpilBzEG+NHKuFutK5P1RmzI7SRuNXnu8KSyI96+HVO84c4z+mN8RECkaZ3igjt
XQIDAQAB
4 _domainkey TXT k=rsa;
p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiECCHm9oQv1CNUFQfp
x3
HYJvTGmigw2QqE3K0+nMpeYxqspKTz0lwQlPsvDQZbIrKSO1HQ12t+fXh0AyslUo
SF1yVtSyvq9yFmjh12tFyVAFoNjOWYng/xxrpw4H+CIkX+zW+DOJ4QB+XckAiR5I
rqJyOkzUCMDJN618CrcalvQu8OWWAdXUESut+lkKSfE+40CEPrstwrzQO3cRDOGx
u2D4+pcsRbgzwVbqw9pIAYal2GiHSrpiGyOqmiJWO8xw1Gk9+L6P0oSRyRkrN8q1
rJpilBzEG+NHKuFutK5P1RmzI7SRuNXnu8KSyI96+HVO84c4z+mN8RECkaZ3igjt
XQIDAQAB
5 _dmarc TXT v=DMARC1; p=none

 

STT Host Type Value MX
1 @ MX mail.tenmiencuaquykhach.com 10
0 0 đánh giá
Article Rating
Xem thêm:  Thao tác như thế nào để cấu hình Rule mail trên IceWarp WebAdmin?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận