Hướng dẫn trỏ record Mail về email server icewarp

Để trỏ tên miền về email server của thế giới số, quý khách vui lòng tham khảo và trỏ các record sau:

Thay thế tên miền và IP email server tương ưng của bạn.

STT Host Type Value
1 mail A 103.42.58.137
2 @ TXT “v=spf1 ip4:202.143.110.226/27 ip4:125.212.241.8/25
include:dnsexit.com -all”
3 key1._domainkey TXT “k=rsa;
p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiECCHm9oQv1CNUFQfp
x3
HYJvTGmigw2QqE3K0+nMpeYxqspKTz0lwQlPsvDQZbIrKSO1HQ12t+fXh0AyslUo
SF1yVtSyvq9yFmjh12tFyVAFoNjOWYng/xxrpw4H+CIkX+zW+DOJ4QB+XckAiR5I
rqJyOkzUCMDJN618CrcalvQu8OWWAdXUESut+lkKSfE+40CEPrstwrzQO3cRDOGx
u2D4+pcsRbgzwVbqw9pIAYal2GiHSrpiGyOqmiJWO8xw1Gk9+L6P0oSRyRkrN8q1
rJpilBzEG+NHKuFutK5P1RmzI7SRuNXnu8KSyI96+HVO84c4z+mN8RECkaZ3igjt
XQIDAQAB”
4 _policy._domainkey TXT “o=-;”
5 _domainkey TXT “k=rsa;
p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiECCHm9oQv1CNUFQfp
x3
HYJvTGmigw2QqE3K0+nMpeYxqspKTz0lwQlPsvDQZbIrKSO1HQ12t+fXh0AyslUo
SF1yVtSyvq9yFmjh12tFyVAFoNjOWYng/xxrpw4H+CIkX+zW+DOJ4QB+XckAiR5I
rqJyOkzUCMDJN618CrcalvQu8OWWAdXUESut+lkKSfE+40CEPrstwrzQO3cRDOGx
u2D4+pcsRbgzwVbqw9pIAYal2GiHSrpiGyOqmiJWO8xw1Gk9+L6P0oSRyRkrN8q1
rJpilBzEG+NHKuFutK5P1RmzI7SRuNXnu8KSyI96+HVO84c4z+mN8RECkaZ3igjt
XQIDAQAB”
6 _dmarc TXT “v=DMARC1; p=none”

 

STT Host Type Value MX
1 @ MX mail.domain.com. 10
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận