Hướng dẫn trỏ tên miền về Email Server

Để trỏ tên miền về email server của Thế Giới Số, quý khách vui lòng tham khảo và trỏ các record sau:

Thay thế tên miền và IP email server tương ưng của bạn.

STT Host Type Value
1 mail Cname login.cloudemail.vn
2 @ TXT v=spf1 ip4:202.143.110.226/24 ip4:103.42.58.139/24 include:gw.cloudemail.vn -all
3 key1._domainkey TXT k=rsa;
p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiECCHm9oQv1CNUFQfp
x3
HYJvTGmigw2QqE3K0+nMpeYxqspKTz0lwQlPsvDQZbIrKSO1HQ12t+fXh0AyslUo
SF1yVtSyvq9yFmjh12tFyVAFoNjOWYng/xxrpw4H+CIkX+zW+DOJ4QB+XckAiR5I
rqJyOkzUCMDJN618CrcalvQu8OWWAdXUESut+lkKSfE+40CEPrstwrzQO3cRDOGx
u2D4+pcsRbgzwVbqw9pIAYal2GiHSrpiGyOqmiJWO8xw1Gk9+L6P0oSRyRkrN8q1
rJpilBzEG+NHKuFutK5P1RmzI7SRuNXnu8KSyI96+HVO84c4z+mN8RECkaZ3igjt
XQIDAQAB
4 _domainkey TXT k=rsa;
p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiECCHm9oQv1CNUFQfp
x3
HYJvTGmigw2QqE3K0+nMpeYxqspKTz0lwQlPsvDQZbIrKSO1HQ12t+fXh0AyslUo
SF1yVtSyvq9yFmjh12tFyVAFoNjOWYng/xxrpw4H+CIkX+zW+DOJ4QB+XckAiR5I
rqJyOkzUCMDJN618CrcalvQu8OWWAdXUESut+lkKSfE+40CEPrstwrzQO3cRDOGx
u2D4+pcsRbgzwVbqw9pIAYal2GiHSrpiGyOqmiJWO8xw1Gk9+L6P0oSRyRkrN8q1
rJpilBzEG+NHKuFutK5P1RmzI7SRuNXnu8KSyI96+HVO84c4z+mN8RECkaZ3igjt
XQIDAQAB
5 _dmarc TXT v=DMARC1; p=none
STT Host Type Value MX
1 @ MX mail.tenmiencuaquykhach.com 10
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận