Mở Rộng Dung Lượng Ổ Cứng Của Máy Ảo Centos Trên VMware

VIDEO THAM KHẢO

Giới thiệu về LVM (Logical Volume Manager)

LVM là một công cụ để quản lý phân vùng logic được tạo và phân bổ từ các ổ đĩa vật lý. Với LVM bạn có thể dễ dàng tạo mới, thay đổi kích thước hoặc xóa bỏ phân vùng đã tạo.

LVM được sử dụng cho các mục đích sau

 • Tạo 1 hoặc nhiều phần vùng logic hoặc phân vùng với toàn bộ đĩa cứng (hơi giống với RAID 0, nhưng tương tự như JBOD), cho phép thay đổi kích thước volume.
 • Quản lý trang trại đĩa cứng lớn (Large hard Disk Farms) bằng cách cho phép thêm và thay thế đĩa mà không bị ngừng hoạt động hoặc gián đoạn dịch vụ, kết hợp với trao đổi nóng (hot swapping).
 • Trên các hệ thống nhỏ (như máy tính để bàn), thay vì phải ước tính thời gian cài đặt, phân vùng có thể cần lớn đến mức nào, LVM cho phép các hệ thống tệp dễ dàng thay đổi kích thước khi cần.
 • Thực hiện sao lưu nhất quán bằng cách tạo snapshot nhanh các khối một cách hợp lý.
 • Mã hóa nhiều phân vùng vật lý bằng một mật khẩu.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mở rộng dung lượng ổ cứng của máy ảo Centos trên VMware.

Mở rộng dung lượng ổ cứng của máy ảo Centos trên VMware

Các bạn có thể kiểm tra dung lượng của phân vùng, ổ cứng bằng lệnh df và fdisk như sau:

[root@localhost ~]# df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs         1.9G   0 1.9G  0% /dev
tmpfs          1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs          1.9G 8.6M 1.9G  1% /run
tmpfs          1.9G   0 1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root  17G 1.5G  16G  9% /
/dev/sda1        1014M 173M 842M 17% /boot
tmpfs          379M   0 379M  0% /run/user/0
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000c6ffe

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   2099199   1048576  83 Linux
/dev/sda2     2099200  41943039  19921920  8e Linux LVM

Sau khi tắt máy và mở rộng ổ cứng của máy ảo lên 40GB, thực thi lệnh fdisk một lần nữa để xác nhận.

[root@localhost ~]# fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 42.9 GB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000c6ffe

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   2099199   1048576  83 Linux
/dev/sda2     2099200  41943039  19921920  8e Linux LVM

Chúng ta thấy sda đã được tăng dung lượng lên 42,9GB.

Để tăng dung lương phân vùng /dev/mapper/centos-root lên 40GB các bạn làm theo các bước sau:

Tạo phân vùng sda3

[root@localhost ~]# fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 42.9 GB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000c6ffe

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   2099199   1048576  83 Linux
/dev/sda2     2099200  41943039  19921920  8e Linux LVM

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
  e  extended
Select (default p): p
Partition number (3,4, default 3):
First sector (41943040-83886079, default 41943040):
Using default value 41943040
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (41943040-83886079, default 83886079):
Using default value 83886079
Partition 3 of type Linux and of size 20 GiB is set

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.

Sau khi tạo xong phân vùng sda3 các bạn nhớ REBOOT máy bằng lệnh reboot hoặc shutdown -r  now

Tiếp theo thực thi lệnh pvcreate

[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sda3
 Physical volume "/dev/sda3" successfully created.

Tiếp theo thực thi lệnh vgextend

[root@localhost ~]# vgextend centos /dev/sda3
 Volume group "centos" successfully extended

Kiểm tra kích thước Volume group bẳng lệnh vgdisplay

[root@localhost ~]# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        centos
 System ID
 Format        lvm2
 Metadata Areas    2
 Metadata Sequence No 4
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        2
 Open LV        2
 Max PV        0
 Cur PV        2
 Act PV        2
 VG Size        38.99 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       9982
 Alloc PE / Size    4863 / <19.00 GiB
 Free PE / Size    5119 / <20.00 GiB
 VG UUID        C8wTDr-LdU3-1UZA-hLmN-M6TE-noTJ-uwiVSX

Mở rộng kích thước phân vùng /dev/mapper/centos-root

[root@localhost ~]# lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root
 Size of logical volume centos/root changed from <17.00 GiB (4351 extents) to 36.99 GiB (9470 extents).
 Logical volume centos/root successfully resized.

Kiểm tra kích thước Logical volume bẳng lệnh lvdisplay

[root@localhost ~]# lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/centos/swap
 LV Name        swap
 VG Name        centos
 LV UUID        3hj2GP-mbog-Yd1G-SU83-2in0-LEoU-ltkSlD
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time localhost, 2019-10-02 12:35:39 +0900
 LV Status       available
 # open         2
 LV Size        2.00 GiB
 Current LE       512
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   8192
 Block device      253:1

 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/centos/root
 LV Name        root
 VG Name        centos
 LV UUID        pOIcHS-E0R2-6frL-Xza2-jWdl-z51k-rTApGW
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time localhost, 2019-10-02 12:35:40 +0900
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        36.99 GiB
 Current LE       9470
 Segments        2
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   8192
 Block device      253:0

Chúng ta thấy /dev/centos/root đã được mở rộng lên 36,99 GB

Tiếp theo chúng ta tiến hành resize filesystem:

Trên Centos 6:

resize2fs /dev/mapper/centos-root

Trên  Centos 7

[root@localhost ~]# xfs_growfs /dev/mapper/centos-root
meta-data=/dev/mapper/centos-root isize=512  agcount=4, agsize=1113856 blks
     =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
     =            crc=1    finobt=0 spinodes=0
data   =            bsize=4096  blocks=4455424, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks
naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
log   =internal        bsize=4096  blocks=2560, version=2
     =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 4455424 to 9697280

Kiểm tra lại một lên nữa bằng lệnh df

[root@localhost ~]# df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs         1.9G   0 1.9G  0% /dev
tmpfs          1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs          1.9G 8.6M 1.9G  1% /run
tmpfs          1.9G   0 1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root  37G 1.3G  36G  4% /
/dev/sda1        1014M 186M 829M 19% /boot
tmpfs          379M   0 379M  0% /run/user/0

Việc thay đổi kích thước ổ cứng hay phân vùng có thể mang đến các rủi ro như thao tác nhầm hay mất dữ liệu, do đó các bạn nên sao lưu trước khi thực hiện. Chúc các bạn thành công.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận