1. Chọn Virtual Machine -> Create / Register VM

2. Chọn Create a new virtual machine -> Next.

3. Đặt tên cho máy ảo -> Chọn hệ điều hành -> Chọn phiên bản của hệ điều hành đó -> Next.

4. Chọn ổ đĩa lưu trữ máy áo -> Next.

5. Cấu hình phần cứng cho máy ảo và chọn file cài đặt hệ điều hành cho máy ảo -> Next.

6. Chọn Finish hoàn tất tạo máy áo.

Sau khi hoàn tất tạo máy ảo. Bạn có thể khởi động và tiến hành cài đặt hệ điều hành cho máy ảo này. Chúc bạn thành công!